Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů stoletou (1905 až 2005) tradici. Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice. Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO.

Poštovní adresa Komenského nám. 22, PSČ: 570 01, Litomyšl
Telefon 461 615 550
E-mail vospspgs@vospspgs.cz
Zaměření školy Střední pedagogická škola, Pedagogika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.vospspgs.cz/
Facebook https://www.facebook.com/vospspgs/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika
Pedagogika volného času
SŠ PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (SPgŠ)
SŠ PEDAGOGICKÉ LYCEUM (SPGŠ)

Příjmací řízení

Více na webových stránkách školy: http://www.vospspgs.cz/?sekce=6/

Podrobné informace o škole

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů stoletou (1905 až 2005) tradici. Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice. Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. I po skončení tohoto projektu pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte. Patří sem nejen účast zástupců školy na odborných seminářích, které pořádají Asociace VOŠ a neziskové organizace, ale i realizace samostatných dílčích projektů. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů ve společnosti a snažíme se o aplikaci projektů do praktických činností. Zapojujeme se i do celostátních humanitárních akcí, například Bílá pastelka, Světluška, Svátek s Emilem, a úzce spolupracujeme se školami a zařízeními vzdělávajícími děti se specifickými vzdělávacími potřebami. S pedagogicko-psychologickou poradnou organizujeme pro studenty VOŠ PEER PROGRAM (protidrogová prevence), ve výběrovém modulu se učí znakový jazyk.
 
Výchovně vzdělávací proces směřuje k  rozvoji odborných vědomostí i dovedností žáků budoucích učitelek MŠ, vychovatelek, pedagogů volného času včetně handicapovaných jedinců. To znamená, že kromě získávání základních poznatků z odborných předmětů, jako je pedagogika, psychologie, pedagogická praxe, výchovy a jejich disciplíny, speciální pedagogika,…, se žáci učí jejich modifikaci v pedagogickém procesu. Současně si osvojují speciální dovednosti z výchov nebo „pedií“ pro práci s postiženými jedinci. Nová vzdělávací koncepce je realizována od roku 1992 a byla úspěšná získáním statutu vyšší odborné školy v roce 1996. Tým vyučujících VOŠP a SPgŠ v Litomyšli zpracoval inovaci studijního oboru VOŠ „Pedagogika specifických činností ve volném čase“ modulovou formou výuky a od 4. července 2007 získal další akreditaci od MŠMT pro tento vzdělávací program. Tato modulová forma patří k nejmodernějším trendům v ČR; uplatňují ji některé vysoké školy u nás, ale používá se především ve školství zemí EU. Inovací studijního oboru VOŠ pokračuje nabídka  pro uchazeče o studium a specifikovala se tím také profesní kvalifikace absolventů VOŠ.
 
Žáci střední školy se výrazněji podílejí na aktivitách školy, které se týkají veřejných a kulturních vystoupení, předních umístění v soutěžích a festivalech a účasti i vedení množství zájmových útvarů. Zapojili se do mezinárodního projektu Comenius. Spolupodílejí se na akcích pořádaných školskými zařízeními ve městě a okolí.
 
Žáci vyššího odborného studia se více podílejí na aktivitách školy, které se týkají lidských práv a práv dětí, účasti na odborných seminářích, zpracovávání projektů nebo SOČ, mezinárodní spolupráce nebo spoluprací s řadou organizací a institucí, např. Česká komise UNESCO, Sdružení pro neslyšící, atd.
 
Ve studijních oborech střední i vyšší odborné školy se uplatňují  nové metody a formy práce, výběr alternativně nabízených volitelných předmětů, osvojování praktických dovedností a pedagogická i oborová praxe. Vysoké procento našich absolventů přijatých na vysoké školy, uplatnění našich absolventů na trhu práce a zájem o studijní obory nasvědčují tomu, že vzdělávací koncepce byla zvolena a zpracována dobře.
 
Mnohaletá je i podpora ředitelství školy kromě poznávacích a koncertních zájezdů v cizině i v realizaci mezinárodních projektů. V září 1999 byl škole na základě spolupráce se školskými institucemi v Essenu v Německu a Doetinchemu v Nizozemí schválen v Bruselu společný mezinárodní projekt 71 575-CP-1-1999-DE-Comenius 3.1 s názvem ,,Budoucnost učení v moderní společnosti v Evropě". Výsledkem je didaktický videofilm ,,Učení pro změněný život a práci v tomto století". Byl distribuován v zemích EU i v ČR. Od roku 2002-2004 se realizovala 2. fáze tohoto projektu s názvem „Mediální výchova a vzdělávání“. Její součástí bylo vytvoření webových stránek školy ve třech jazycích a společný EUROPORTÁL. Od roku 2005 spolupracuje škola se střední a vyšší školou pedagogického zaměření ve Wandlitz v SRN. Cílem spolupráce je výměnný pobyt studentů a získávání poznatků o německém systému vzdělávání. Ve školním roce 2007-2008 proběhly dvě vzájemné návštěvy skupin studentů (září, říjen 2006). Seznámily se se studijními programy, organizací praxe, navštívily cvičná zařízení, poznaly život na DM i v rodinách.
 
V lednu 2006 se škola přihlásila do projektu spolupráce škol v rámci programu SOCRATES/Comenius - Aktivita 1. V únoru nám byl tento projekt s názvem „Z jejich minulosti vychází naše budoucnost“ schválen pod č. CA1-06-164 s datem zahájení k 1.8.2006. Kromě naší školy jsou do projektu zahrnuty čtyři partnerské školy ze Španělska, Francie, Skotska a Polska. Cílem tohoto projektu je nejen rozvíjení komunikativních dovedností v anglickém jazyce, ale hlavně vzájemné poznávání historie, kultury a současného života zúčastněných zemí jako jeden z prostředků multikulturní výchovy a prevence rasismu a xenofobie.  V listopadu 2007 se sešli vyučující zastoupených škol na týdenní převážně pracovní schůzce v Litomyšli, v dubnu 2008 se skupina žáků a 2 vyučující naší školy zúčastnili zájezdu do polského města LAZISKA GORNE ve Slezsku.
 
Materiální podmínky jsou vzhledem k vzdělávací činnosti a schváleným oborům velmi dobré. Budova školy je nově opravena, prostorově je plně vyhovující - máme 30 učeben, z toho 15 odborných. Pro výuku tělesné výchovy si pronajímáme další sportovní zařízení. Součástí školy je informační a studijní centrum o rozloze 70 m2. Je vybaveno 6-ti počítači, které jsou připojeny trvale k internetu a žáci je využívají ke studijním účelům.Provoz je zajištěn od 7.00 do 20.00 hodin. Je zde také umístěno 6950 knih a 3100 učebnic. Učitelé i žáci mají k dispozici 22 odborných učitelských knihoven s 6450 ks knih. Knihovna domova mládeže obsahuje 1700 ks knih. Devět učeben je vybaveno videozařízením s pěti videokamerami. Dvě odborné učebny cizích jazyků s nejmodernějším multimediálním vybavením umožňují využít ve výuce nové informační a komunikační technologie. Ve škole je využíváno 48 počítačů, z toho 28 k didaktickým účelům. Byla vybudována a zařízena multimediální učebna, jejíž kapacita je 68 a při přeskupení až 100 míst. K zařízení patří interaktivní tabule, dataprojektory, video, DVD, PC s připojením na internet, notebooky. Půdové prostory školy jsou používány k pořádání výtvarných výstav.V domově mládeže mají žáci k dispozici 12 počítačů a 12 počítačů slouží provozu domova a školní jídelny. Učební pomůcky jsou uloženy ve 26 sbírkách, jejichž celková hodnota je 4 308 tis. Kč. Škola i domov mládeže jsou připojeny na internet.
 
Vyučující jsou plně kvalifikovaní a své vzdělání nadále zvyšují. Část pedagogického sboru tvoří externí vyučující. Pedagogové, žáci školy i studenti se zúčastňují odborných seminářů, setkání na mezinárodní úrovni a zahraničních stáží. Vyučující pracují dále v poradních a lektorských sborech, někteří publikují v odborných časopisech a literatuře (učebnice, skripta).
 
Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. V červnu 2003 byla dokončena dostavba nové ubytovací budovy, v pořadí druhé, a školní jídelny. Škola tak získala ubytovací komplex na vysoké úrovni, vybavený moderní jídelnou a dalším zázemím (klubovny, hudebna, posilovna a fitcentrum, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kuchyňky na každém patře, knihovna, …). Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (nová část DM I), nebo v buňkách, které se skládají ze dvou třílůžkových pokojů a příslušenství (starší část DM II).

Žáci mají velké možnosti pro uplatnění svých kulturních, rekreačních a pohybových aktivit. Při VOŠP a SPgŠ v Litomyšli je zřízen nadační fond, který přispívá na výchovně vzdělávací činnost a finančně pomáhá žákům ze sociálně slabších rodin. Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti jsou zastoupeni ve výboru nadačního fondu. Žáci střední i studenti vyšší odborné školy mají své zástupce ve Studentské radě, která řeší jejich problémy a připomínky ve spolupráci s ředitelstvím školy a pomáhá zajišťovat aktivity ve volném čase. V souladu s § 132 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem vydaném Radou Pardubického kraje dne 23.6.2005, č.j. KrÚ 14454/OŠMS jsou na škole ustaveny Rada VOŠP a Rada SPgŠ, které umožňují rodičům nezletilých žáků a zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na řízení školy.