Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

HGF je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. Nabízí vzdělávací programy napříč různými oblastmi, přičemž využívá potenciál vědy a výzkumu celé univerzity, spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium unikátních oborů, včetně oborů pro regulované povolání nebo činnosti. 

Poštovní adresa 17.listopadu 15/2172, PSČ: 708 33, Ostrava
Telefon +420 597 325 456
Zaměření školy Přírodní vědy, Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
HornictvíTěžba nerostných surovin a jejich využívání Prezenční studium
Geologické inženýrstvíGeovědní a montánní turismus Prezenční studium
Geologické inženýrstvíGeologické inženýrství Prezenční studium
Nerostné surovinyTechnologie a hospodaření s vodou Prezenční studium
Nerostné surovinyEnvironmentální inženýrství Prezenční studium
Nerostné surovinySystémové inženýrství v průmyslu Prezenční studium
Nerostné surovinyÚprava surovin a recyklace Prezenční studium
Nerostné surovinyEkonomika a řízení v oblasti surovin Prezenční studium
Nerostné surovinyZpracování a zneškodňování odpadů Prezenční studium
Nerostné surovinyEnvironmentální biotechnologie Prezenční studium
Geodézie, kartografie a geoinformatikaGeoinformatika Prezenční studium
Geodézie a kartografieDůlní měřictví Prezenční studium
Geodézie a kartografieInženýrská geodézie Prezenční studium

Příjmací řízení

S podáním přihlášky Vám pomůže studijní referentka Vranková Dagmar

místnost: A146 tel.: +420 597 325 576

Obecné podmínky přijetí vyplývají z § 48 až § 50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - dále jen zákon. Tyto podmínky jsou dále konkretizovány Statutem VŠB - Technické univerzity Ostrava, Řádem přijímacího řízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Statutem Hornicko-geologické fakulty VŠB - TU Ostrava. Studium je kromě sídla fakulty uskutečňováno i v Institutu kombinovaného studia Most. Nezbytnou podmínkou přijetí na bakalářské studium je úspěšné dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. V případě překročení limitního počtu uchazečů na bakalářské a navazující magisterské studium si fakulta vyhrazuje právo nabídky jiného nenaplněného oboru. Fakulta bude přijímat studenty na studijní obory uvedené v Nabídce studia na akademický rok 2016/2017.Hornicko-geologická fakulta nabízí studium rovněž uchazečům se specifickými potřebami. Areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prošel řadou stavebních úprav pro odstranění bariér, včetně vybudování několika bezbariérových pokojů na kolejích. Konkrétní studijní obor je nutné předem konzultovat s garantem oboru. Pro uchazeče v postproduktivním věku nabízí Hornicko-geologická fakulta studium formou Univerzity 3. věku (U3V). Jedná se o jednu z forem celoživotního neprofesního vzdělávání.

Podrobné informace o škole

V nabídce fakulty je pro akademický rok 2016/2017 přes 20 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoinformatiku, ekonomiku a řízení v oblasti surovin. Tradičně největší zájem se očekává o environmentální a ekonomicky zaměřené obory a taky o Geovědní a montánní turismus, který má přímou vazbu na cestovní ruch, orientovaný zejména na přírodní prostředí a bohatství, montanistiku a technické památky. Mezi absolventy HGF VŠB-TUO patří významní manažeři domácích i zahraničních firem a rovněž úspěšní sportovní reprezentanti. Studenti jsou zapojováni do prestižních vědecko-výzkumných projektů. Díky úzké spolupráci s firmami a organizacemi mají studenti šanci získat kvalitní praktické zkušenosti. Od roku 1999 má HGF VŠB-TUO vlastní Nadační fond pro podporu studia. HGF VŠB-TUO byla v letech 2007 a 2008 oceněna v soutěži Národní cena ČR za jakost a získala dvě prestižní ceny, které jsou organizacím udělované v oblasti managementu kvality. HGF VŠB-TUO podporuje v rámci programu LLP/Erasmus studium svých studentů na prestižních zahraničních univerzitách!

Fotogalerie