Fakulta sportovních studií MU v Brně

Masarykova univerzita

Posláním fakulty je vzdělávat odborníky pro potřeby sportu ve veškerých edukačních procesech a propagovat atributy zdravého způsobu života.

Aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství, předává nejnovější poznatky z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném životě, připravuje odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové oblasti a vzdělává odborníky v oblasti managementu sportu. Věnuje také pozornost výukovým procesům pro profesionální činnost bezpečnostních složek.

Poštovní adresa Kamenice 753/5, PSČ: 625 00, Brno
Telefon +420 549 49 2017
Zaměření školy Sport
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
doktorský program KinantropologieKinantropologie Prezenční studium Ph.D.
bakalářský program Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční studium Bc.
bakalářský program Tělesná výchova a sportTělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu, florbalu, ledního hokeje Prezenční studium Bc.
bakalářský program Tělesná výchova a sportAnimátor sportovních aktivit, dvouoborové Prezenční studium Bc.
bakalářský program Tělesná výchova a sportTělesná výchova a sport, směr Trenérství Prezenční studium Bc.
bakalářský program Tělesná výchova a sportRegenerace a výživa ve sportu Prezenční studium Bc.
bakalářský program Tělesná výchova a sportSpeciální edukace bezpečnostních složek Prezenční studium Bc.
bakalářský program Tělesná výchova a sportManagement sportu Prezenční studium Bc.
navazující magisterský program Tělesná výchova a sportManagement sportu Prezenční studium Mgr.
navazující magisterský program Tělesná výchova a sportUčitelství tělesné výchovy a sportu pro základní a střední školy, dvouoborové Prezenční studium Mgr.
navazující magisterský program Tělesná výchova a sportKondiční trenér Prezenční studium Mgr.
navazující magisterský program Tělesná výchova a sportUčitelství tělesné výchovy a sportu pro základní a střední školy, směr Sportovní edukace Prezenční studium Mgr.
navazující magisterský program Tělesná výchova a sportAplikovaná kineziologie Prezenční studium Mgr.
navazující magisterský program Tělesná výchova a sportAplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

31. ledna 2017 v 10 hodin
Univerzitní kampus Brno-Bohunice, Kamenice 5
budova A11, místnost 114

Příjmací řízení

Bakalářské studium

 

Kritérium pro úspěch:

 • Uchazeč dodá originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS do 5. 5. 2017 na studijní oddělení FSpS (v opačném případě mu nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč dosáhne alespoň percentilu 15 v Testu studijních předpokladů (mimo směrů Rozhodčí, pro které není minimální percentil TSP stanoven)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení

 

Podání přihlášek               1. listopad 2016 - 28. únor 2017
Administrativní poplatek za přihlášku: 550,- Kč

Podání přihlášky: pouze elektronicky na http://www.is.muni.cz/prihlaska

Oborové testy:

Animátor sportovních aktivit v kombinaci s AJ, NJ, ZU, HV                dle harmonogramu příslušné fakulty

Test studijních předpokladů (TSP)                6. – 7. května 2017

Oborové testy FSpS (FYZI, RVS)                   7. května 2017

Praktická přijímací zkouška z TV                 20. – 21. května 2017

 

Doklady vyžadované od uchazečů navržených na přijetí nejpozději v den zápisu do studia:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (v počtu studií, na která se student zapisuje), včetně úředně ověřeného Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
 • obor Fyzioterapie: doklad o očkování proti hepatitidě B

 

Skladba přijímacích zkoušek

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Trenérství
   a Animátor sportovních aktivit (mimo kombinací oborů níže uvedených), celkem 100 bodů

50 % a) Praktická přijímací zkouška ….. 50 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,5 = 50 bodů

 

♦ Obor Animátor sportovních aktivit, kombinace oborů s AJ, NJ, HV, celkem 100 bodů

50 % a)Praktická přijímací zkouška….. 50 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

25 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,25 = 25 bodů

25 % c) Oborový test druhé fakulty … percentil testu *0,25 = max. 25 bodů

 • AJ, NJ – pozvánku obdrží uchazeč z Filozofické fakulty MU – kritérium pro úspěch stanoví přijímací komise FF
 • HV - pozvánku obdrží uchazeč z Pedagogické fakulty MU – kritérium pro úspěch není stanoveno, rozhoduje pořadí uchazečů v rámci oboru ASAK

 

♦ Obor Animátor sportovních aktivit, kombinace oborů s ZU, celkem 100 bodů

50 % a)Praktická přijímací zkouška….. 50 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50 % b) Test studijních předpokladů a Scio test ZSV… vynásobení výsledku koeficientem 0,25 = 50 bodů

uchazeč koná TSP a dále Scio test ZSV, ke kterému se sám přihlásí (fakulta pozvánku nezasílá). Uznávají se výsledky z termínů NZS. Pokud uchazeč absolvuje test ve více termínech, započítá se mu nejlepší výsledek. Výsledek je součtem percentilů testů s váhami 0,8*TSP a 1,2*ZSV (max. 200). Tento výsledek je pro potřeby celkové výpočtu bodů na FSpS vynásoben koeficientem 0,25 (max. 50 bodů).
 

♦ Obor Fyzioterapie, celkem 35 bodů

28,6 % a)Praktická přijímací zkouška  - Jacikův celostní motorický test… 10 bodů

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,1 = 10 bodů

42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie, fyziky … vynásobení percentilu koeficientem 0,15 =15 bodů

 

♦ Obor Management sportu, celkem 50 bodů

40 % a)Praktická přijímací zkouška … 20 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • Jacikův celostní motorický test

60 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Regenerace a výživa ve sportu, celkem 35 bodů

28,6 % a)Praktická přijímací zkouška  - Jacikův celostní motorický test… 10 bodů

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,1 = 10 bodů

42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie … vynásobení percentilu koeficientem 0,15 =15 bodů

 

♦ Obor Speciální edukace bezpečnostních složek, celkem 80 bodů

50% a)Praktická přijímací zkouška … 40 bodů =10 bodů za každou diciplínu

 • plavání 100 metrů … maximum 10 bodů
 • Jacikův celostní motorický test … maximum 10 bodů
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,4 = 40 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu,

           Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí florbalu, celkem 60 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 30 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje, celkem 600 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška – bruslařský dovednostní test….. 300 bodů

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 3 = 300 bodů

 

Navazující magisterské studium

Kritérium pro úspěch:

 • Uchazeč dodá originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS do 9. 6. 2017 na studijní oddělení FSpS (v opačném případě mu nebude umožněno konání praktické ani písemné přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč doručí do 12. 7. 2017 na studijní oddělení FSpS MU originál potvrzení o absolvování bakalářského studia vydané studijním oddělením nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu. Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do IS a u přihlášky je uvedeno jejich UČO, jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.

 

Podání přihlášek                1. únor 2017 - 30. duben 2017

Administrativní poplatek za přihlášku: 400,- Kč

Podání přihlášky: pouze elektronicky na http://www.is.muni.cz/prihlaska

 

Oborové testy

Učitelství TV v kombinaci s AJ, NJ, SP                      dle harmonogramu příslušné fakulty

oborové písemné testy                                 24. června 2017

Praktická přijímací zkouška z TV                   24. června 2017

FSpS nebude v Bc. ani NMgr. přijímacím řízení realizovat náhradní termíny oborových testů ani praktické přijímací zkoušky z TV.

Při podání více přihlášek ke studiu se uchazeč každé části přijímacího řízení účastní pouze jednou.

 

Skladba přijímacích zkoušek

 

♦ Obor Učitelství TV pro ZŠ a SŠ (UTV a TV45 mimo kombinací níže), celkem 50 bodů

 • 40 % Praktická přijímací zkouška z TV – plavání … max 20 bodů
 • 60 % Oborový test UTV … percentil testu *0,3 = max 30 bodů

 

♦ Obor Učitelství TV pro ZŠ a SŠ (dvouoborové, TV45 + AJ, RJ, SP), celkem 50 bodů

 • 40 % Praktická přijímací zkouška z TV – plavání … max 20 bodů
 • 30 % Oborový test UTV … percentil testu *0,15 = max 15 bodů
 • 30 % oborový test druhé fakulty – vykonají uchazeči kombinací AJ, RJ, SP
  … percentil testu *0,15 = max 15 bodů
  ostatní kombinace s TV45 oborový test druhé fakulty nekonají

 

♦ Obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, celkem 100 bodů

 • 30 % Praktická přijímací zkouška z TV – Jacikův motorický test  … max 30 bodů
 • 70 % Oborový test ASEBS … max 70 bodů

 

♦ Obor Management sportu

 • 100 % Oborový test MAN

 

♦ Obor Aplikovaná kineziologie

 •   100 % Oborový test APKIN

 

♦ Obor Kondiční trenér

 •   100 % Oborový test KT

 

Přílohy přihlášky

Uchazeči Bc. i NMgr.: Lékařský posudek

Podmínkou pro vykonání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání originálu posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného na formuláři FSpS na studijní oddělení fakulty (Kamenice 5, 625 00 Brno) nejpozději

 • do 5. května 2017 pro bakalářské studium
 • do 9. června 2017 pro navazující magisterské studiu

Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interaktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). Uchazeč, který potvrzení nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímacích zkoušek.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny až do konce dubna!

Uchazeči NMgr.: Potvrzení o absolvování Bc. studia

Uchazeči o navazující magisterské studium z jiných vysokých škol a fakult doručí do 12. 7. 2017 na studijní oddělení fakulty originál potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu (včetně úředně ověřeného Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li VŠ diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak).

Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do IS a u přihlášky je uvedeno jejich UČO, jinak je na něj nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.

Do jednooborových studií jsou přijímáni uchazeči i z jiných studijních programů a oborů.

Pro přihlášky do dvouoborového studia (TV45) je nutno doložit Bc. vzdělání v obou zvolených oborech: tělesná výchova i druhý obor!

 

Podrobné informace o škole

Fakulta sportovních studií vzdělává učitele tělesné výchovy pro potřeby škol všech stupňů, zajišťuje doktorské studium ve studijním oboru kinantropologie, vzdělává odborníky pro potřeby sportu včetně udělování licencí ve vybraných sportovních odvětvích.

Veškeré studium je realizováno s důrazem na prostupnost bakalářského a magisterského studia mezi různými vysokými školami stejného typu.

Doktorský studijní program kinantropologie je určen absolventům magisterského studijního programu na vysokých školách. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnosti samostatné vědecké práce.

Absolventi bakalářského studia je najdou ve školních klubech či družinách, jako organizační pracovníci či manažeři občanských sdružení, fit-center, soukromých sportovních klubů nebo bezpečnostních složek. Absolventi magisterského studia učitelství najdou uplatnění jako učitelé na základních a středních školách. Absolventi doktorského studia najdou své profesní místo jako učitelé a vědečtí pracovníci v oboru kinantropologie na vysokých školách.