Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno

Naše škola byla první odborná škola ve městě, založena v roce 1881 jako Všeobecná škola pokračovací. V roce 1914 se škola mění na Státní průmyslovou školu zaměřenou na strojírenství a o dva roky později se stěhuje do nové budovy, ve které sídlí dodnes. Spektrum studijních oborů bylo v roce 1923 rozšířeno o hutnictví a v roce 1932 o slévárenství. V roce 1937 bylo dosavadní dvouleté studium rozšířeno na čtyřleté završené maturitními zkouškami.

Další informace o škole na www.spskladno.cz

Poštovní adresa Jana Palacha 1840, 27201 Kladno, 27201 Kladno
Telefon +420 312 248 752
Fax +420 312 247 639
E-mail info@spskladno.cz
Typ školy Veřejná

Dny otevřených dveří

19. 1. 2016 od 15:00

Příjmací řízení

Do vyššího studia se přijímají uchazeči, kteří mají ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání . Přijati budou všichni uchazeči bez přijímacích zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne možnosti školy. V případě většího počtu zájemců o studium bude hrát rozhodující roli prospěch uchazeče na střední škole a ústní pohovor.

Podrobné informace o škole

Studijní obor voš - Strojírenství 23-41-N/03

 • Délka studia denní forma: 3 roky
 • Délka studia dálková forma: 4 roky
 • Profesní titul: diplomovaný specialista
 • Příspěvek studentů na studium: 300 Kč/stud.měsíc

Charakteristika vyššího odborného studia

Vyšší odborné studium představuje ve struktuře českého vzdělávacího systému kvalitativně zcela nový typ studia, stojící mezi tradičně pojímaným, většinou více teoreticko-akademicky orientovaným vysokoškolským studiem a studiem středoškolským. Jeho základním cílem je umožnit studentům získat praktickou kvalifikaci, potřebnou pro budoucí dobré uplatnění na řídících funkcích a v místech, kladoucích nároky na samostatnou odbornou práci. Absolventi jsou - díky úzkým kontaktům s reálnou praxí již během studia - schopni takřka okamžitého zapracování po nástupu do zaměstnání. Zahraniční zkušenosti rovněž hovoří o nižší míře nezaměstnanosti absolventů těchto škol ve srovnání s absolventy univerzitního studia.
Absolvent VOŠ ,oboru strojírenství, je schopen po zapracování a podle svých schopností odbornéi řídící práce ve výrobních, technických a obchodních útvarech podniků v celé oblasti strojírenství a příbuzných oborech spotřebního průmyslu ve firmách a společnostech výrobního, servisního i obchodního charakteru. Je teoreticky a prakticky připraven pro práce v konstrukčních a technologických kancelářích s využitím počítačové podpory výroby. Má znalosti o používaných materiálech, technologiích jejich zpracování a výrobních strojích. Ovládá v potřebném rozsahu výpočetní techniku, strojírenskou technologii, ekonomiku, strojírenské měření.

Možnosti uplatnění

Absolventi školy budou kvalifikováni zejména pro samostatnou práci v:

 • přípravě výroby
 • materiálně-technickém zásobování
 • řízení a organizaci výroby v dílnách a provozech
 • řízení kvality a jakosti výrobků
 • organizaci podniku a vnitropodnikové ekonomiky
 • marketingu a odbytu výrobků
 • navrhování materiálů a jejich zušlechťování
 • konstrukci a vývoji výrobků
 • zkušebnictví a hodnocení výrobků

Organizace a forma studia

Studium oboru strojírenství je organizováno jako tříleté denní, dělené do semestrů po 15 až 17 týdnech. První semestr a částečně i druhý je navrhován s cílem vyrovnat úroveň znalostí žáků s úplným středním a úplným středním odborným vzděláním . V další části studia je základním principem volba předmětů podle individuálního zaměření. Poslední semestr je plně věnován odborné praxi, během níž studenti zpracují absolventskou práci. Absolvent získá titul diplomovaný specialista v oboru strojírenství. Výuka bude probíhat formou přednášek, praktických cvičení a odborné praxe. Odborná praxe a některá cvičení se uskuteční v podnicích. Semestry jsou uzavírány zkouškami , klasifikovanými zápočty a zápočty.

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června.

Ukončování studia

Studium na vyšší odborné škole se ukončuje absolutoriem. Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku studia vyšší odborné školy. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby.