Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií UJEP (dále FZS) je nejmladší fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Fakulta byla založena 1. března 2012 transformací Ústavu zdravotnických studií UJEP (dále ÚZS) a prvním děkanem byl zvolen doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Vznik ÚZS v roce 2003 byl podmíněn no­vými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu.

 

 

Poštovní adresa Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon +420475284211
E-mail fzs@rt.ujep.cz
Zaměření školy Zdravotnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.fzs.ujep.cz
Facebook https://www.facebook.com/uzs.ujep?fref=ts

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Specializace ve zdravotnictvíErgoterapie Prezenční/Kombinované Bc.
Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční/Kombinované Bc.
Porodní asistencePorodní asistentka Prezenční/Kombinované Bc.
OšetřovatelstvíVšeobecná sestra Prezenční/Kombinované Bc.

Dny otevřených dveří

26.1.2017

Příjmací řízení

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na stránkách http://fzs.ujep.cz/uredni-deska/podminky-prijimaciho-rizeni

Podrobné informace o škole

Fakulta má akreditované 4 studijní obory – Ergoterapii, Fyzioterapii, Porodní asistentku a Všeobecnou sestru v prezenční i kombinované formě. Pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků a studentů byly zřízeny dvě pracoviště - Laboratoř pro studium pohybu a Laboratoř pro studium chronických onemocnění. Tato pracoviš­tě realizují grantovou činnost akademických pracovníků a navazují spolupráci s dalšími vý­zkumnými pracovišti v ČR i mimo ni.

V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně vše­mi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na ergoterapii, fyzioterapii, porodní asistentku a všeobecnou sestru.

FZS společně s Krajskou zdravotní, a. s. zřídila 8 klinik, např. Neurochirurgickou, Kardiologickou či Gynekologicko-porodnickou. Na těchto pracovištích se uskutečňuje klinická a praktická výuka v akreditovaných studijních programech a související výzkumná a vývojová činnost. Je navázána partnerská spolupráce s oborově příbuznými vysokými školami na Slovensku (konkrétně v Košicích, Martine, Nitře, Prešově, Ružomberoku a Trnavě), dále v Dánsku, Estonsku, Finsku, Chorvatsku, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a v Turecku. Na těchto vysokých ško­lách mohou studenti absolvovat část svého studia v rámci programu Erasmus+, pří­padně v rámci tohoto programu vycestovat na pracovní stáž do zahraničí.

Fotogalerie