Ekonomická fakulta TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci klade důraz na propojení studia s praxí a na rozvoj praktických dovedností. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, například ve výrobních podnicích, státní a veřejné správě a samosprávě, soukromé sféře nebo bankách, pojišťovnách a dalších finančních institucích.

Poštovní adresa Voroněžská 13, 46002 Liberec 2 Liberec
Telefon +420 485 351 111
Fax +420 485 352 229
E-mail ef@tul.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW http://www.ef.tul.cz
Facebook https://www.facebook.com/ef.tul.cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
PODNIKOVÁ EKONOMIKAManagement výroby Prezenční/Kombinované Bc.
PODNIKOVÁ EKONOMIKAManagement služeb Prezenční/Kombinované Bc.
MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHYMezinárodní obchod Prezenční Bc.
MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHYCestovní ruch Prezenční Bc.
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKAManažerská informatika Prezenční Bc.
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKAInformation and Communication Management – NEISSE University Prezenční Bc.
BUSINESS ADMINISTRATIONProduction Management Prezenční Bc.
BUSINESS ADMINISTRATIONEconomics Management of Services Prezenční Bc.
PODNIKOVÁ EKONOMIKAManagement podnikových procesů Prezenční/Kombinované Ing.
PODNIKOVÁ EKONOMIKAMarketing a mezinárodní obchod Prezenční/Kombinované Ing.
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍHospodářská politika v globálním prostředí Prezenční Ing.
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKAManažerská informatika Prezenční Ing.
BUSINESS ADMINISTRATIONManagement of Business Processes Prezenční Ing.
BUSINESS ADMINISTRATIONMarketing and International Trade Prezenční Ing.
EKONOMIKA A MANAGEMENTŘízení a ekonomika podniku Prezenční/Kombinované Ph.D.
BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENTBusiness Economics and Management Prezenční/Kombinované Ph.D.
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKAManažerská informatika Prezenční/Kombinované Ph.D.
SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICSManagerial Informatics Prezenční/Kombinované Ph.D.

Dny otevřených dveří

Pro více informací o oborech a fakultě navštivte https://www.ef.tul.cz/mojeskola/index.html.

Příjmací řízení

Přijímací zkouška BAKALÁŘ

Abychom Tě mohli přijmout ke studiu, musíš zvládnout test z angličtiny a obecných studijních předpokladů.

Bez přijímaček se k nám dostaneš, pokud dosáhneš v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v testu Obecných studijních předpokladůpercentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší.

Uchazeči o studijní obor Information and Communication Managementbudou přijati bez přijímací zkoušky, pokud dosáhnou percentil 50 a vyšší z Anglického jazyka. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2018 do 1. května 2019. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze nalézt na adrese https://www.scio.cz/nsz/. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, musí ale udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

Dále Tě můžeme přijmout bez přijímací zkoušky, pokud složíš státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek státní maturitní zkoušky z matematiky musíš potom doložit originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.

 

Přijímací zkouška NAVAZUJÍCÍ

U přijímaček do navazujícího studia musíš zvládnout odborný test, který je v rozsahu znalostí bakalářského studia na Ekonomické fakultě.

 

Přijímací zkouška DOKTORSKÉ

Do doktorského studia mohou být přijati uchazeči, kteří získají magisterský titul k datu přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška se skládá z rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru a ústní zkoušky z angličtiny (požadovaná dobrá aktivní znalost na úrovni C1).

K přihlášce ke studiu je nutné připojit:

-  stručný životopis,

- doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (event. naskenovanou úředně ověřenou kopii),

-  představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5–10 stran,

-  seznam případných vlastních publikací.

Podrobné informace o škole

V konkurenci českých ekonomicky zaměřených fakult zaujímá dlouhodobě jedno z čelných míst. Čeká na Vás pestrá nabídka studijních oborů bakalářského, magisterského a doktorandského stupně. Dále se můžete těšit na moderní vysokoškolské prostředí – moderní menzy, koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování), univerzitní knihovnu, možnost využití univerzitního sportovního areálu a na možnosti kulturního i sportovního vyžití města Liberec. EF TUL také úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům jedno až dvousemestrová studia v zahraničí, v rámci programu LLP/ERASMUS a na základě smluv o spolupráci.

Fotogalerie