Střední škola - Waldorfské lyceum Praha 4

V září 2006 jsme pro Vás otevřeli zcela nový typ školy, vycházející z progresivních trendů vzdělávání ve světě. Za krátkou dobu existence školy se podařilo vyvinout a realizovat kvalitní vzdělávací model, zajistit výborný tým pedagogů, nastolit výjimečné klima školy, rozvinout spolupráci s řadou domácích i zahraničních subjektů. 

Poštovní adresa Křejpského 1501/12, 14900 Praha
Telefon 272 770 378
E-mail info@wlyceum.cz
Zaměření školy Střední odborná škola
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Kombinované lyceum přírodovědné / humanitní78-42-M/06 Kombinované lyceum Prezenční

Dny otevřených dveří

Jsou vypisovány v prosinci, lednu a v únoru.

29. listopadu 2016,
18. ledna 2017,
15. února 2017

Více na www.wlyceum.cz/web/prijimacky/navstivte-nas/

Příjmací řízení

Přijímací řízení má v tomto roce státní a školní část.

  • První částí přijímacího řízení budou státní testy 12. 4 2017 nebo 19. 4. 2017. Zároveň s nimi si uchazeč u nás ve škole napíše slohovou práci (část školních přijímaček).
  • Druhá část přijímacího řízení – pohovory – se uskuteční ve dnech 27. a 28. dubna 2017.

Náhradní termíny státní a školní části přijímacího řízení jsou 11. nebo 12. května 2017.

Přesné časy a data obdržíte v pozvánce k přijímacímu řízení.

Více na www.wlyceum.cz/web/prijimacky/prijimacky/.

 

Podrobné informace o škole

Co u nás najdete?

  • výuku rozvíjející poznávání světa v souvislostech, vlastní myšlení, tvořivost, sociální schopnosti, vůli, zodpovědnost, poskytující i praktické zkušenosti
  • široké spektrum předmětů, témat a aktivit, součástí programu jsou i různé odborné a umělecké kurzy, praktika, projekty a zahraniční výjezdy
  • PC učebnu/studovnu volně přístupnou během dne
  • výrazný evropský a mezinárodní rozměr studia (např. hostování zahraničních učitelů v Praze, nebo měsíční individuální stáže studentů v zahraničních školách)
  • výuku bez zvonění
  • mladý profesorský sbor
  • možnost výběru zaměření (přírodovědného nebo humanitního) až na konci 2. ročníku
  • veřejnou školu bez nutnosti platit školné

Procesy vyučování a učení

Obsah výuky, rozvrh hodin i výběr témat v jednotlivých vyučovacích předmětech se snaží přihlížet k rytmickému průběhu školního roku, týdne a dne, a odpovídat přirozenému střídání klidu, ochoty vnímat a potřeby pohybu. Teoretické, umělecké a praktické předměty či prvky vyučování jsou pokud možno „komponovány“ tak, aby umožňovaly střídání v určitých rytmech.

Naše vzdělávání nemá jen teoretickou složku (jako např. na gymnaziích), ale propojujeme myšlenkové, umělecké a praktické aspekty poznávání, realizujeme trojrozměrné vzdělávání – hlavy, srdce a rukou (myšlení, cítění i vůle).

Metodicky probíhá výuka ve třech fázích:

1. prožívání, pozorování, experimentování
2. popisování, charakterizování, zaznamenávání
3. zpracování, analýza, abstrahování, zobecňování (utváření teorií)

Tím je žákovi dána možnost, aby si s obsahy vyučování osvojoval také induktivní metodu, která pohled do světa nezakrývá tradovanými teoriemi, ale činí základem poznání vlastní zkušenost a úsudek. „Jen ten, kdo jedná z vlastního poznání, realizuje svou životní svobodu.“

Waldorfské pedagogice je vlastní exemplární pojetí výuky, které neupřednostňuje zjednodušené přehledy, ale věnuje se hlouběji a s větší intenzitou vybraným jevům, tzv. fenoménům. Tak podporuje nejen hloubku žákova porozumění, ale i rozvoj jeho schopnosti bádat a objevovat, odhalovat a formulovat problém, hledat různé varianty a postupy jeho řešení.

Předměty, ve kterých se probírají účelné celky učební látky (např. mateřský jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, biologie, fyzika, chemie), se vyučují formou tzv. epochy. Epocha je souvislý dvouhodinový blok na začátku každého dne, v němž se po dobu 3-4 týdnů probírá jeden předmět. Tento blok je obvykle členěn na umělecky laděnou rytmickou část, která připravuje žáky pro vlastní výuku, hlavní (pracovní) část a část vyprávěcí. Vnitřní pestrost a střídání aktivit v hlavním bloku vyučování zajišťuje racionální a hygienickou výuku. Delší prodlévání u jedné problematiky potom vytváří předpoklady pro soustředěné učení a umožňuje důsledně pracovat na rozšiřování znalostí, vyzrávání schopností a prohlubování prožitků.

Předměty vyžadující pravidelné procvičování se vyučují v průběhu celého roku zpravidla v klasických 45 minutových vyučovacích hodinách.

Epochové a 45 minutové vyučování se i vzájemně kombinuje, např. matematika je vyučována jak v epochách, tak každý týden procvičována v 45 minutových hodinách.

Převažující metodou hodnocení práce žáka ve waldorfské škole je hodnocení slovní. Převládající klasifikaci považují waldorfské školy za příliš povrchní, jednostrannou a nedostatečně informující o různých stránkách žákovy osobnosti. Slovní hodnocení se ve waldorfské škole snaží být komplexním pohledem na osobnost žáka, který zohledňuje jeho individuální zvláštnosti a zachycuje vývoj jeho intelektových, sociálních i volních schopností a dovedností.

Více na www.wlyceum.cz.