Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Naše škola, založená roku 1946 (více v historie školy), sdružuje 4 součásti:

 • Střední zdravotnickou školu (obor zdravotnický asistent a obor zdravotnické lyceum), 
 • Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v denní a kombinované formě, 
 • domov mládeže (80 míst), 
 • školní jídelnu

 

Poštovní adresa Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
Telefon +420 569 421 656
E-mail zdravskol@zdravskolhb.cz
Zaměření školy Střední zdravotnická škola
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Střední odborná škola78-42-M/04 Zdravotnické lyceum Prezenční
Střední odborná škola53-41-M/01 Zdravotnický asistent Prezenční

Příjmací řízení

Kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku střední školy

 1. Škola vyhlásí kompletní kritéria pro přijetí do oborů vzdělávání do 31. ledna 2017.

  Návrh kritérií:

 2. Zdravotní předpoklady - údaj potvrzený lékařem v přihlášce ke studiu nebo doložený v samostatné příloze (pro přijetí musí být uchazeč schopen studia zvoleného oboru).
 3. Dosavadní prospěch na základní škole - hodnotí se prospěch obou pololetí z 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ze základní školy. Průměr se stanovuje z těchto předmětů: český jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, chemie.
 4. Výsledky dosažené v testech ověřování českého jazyka a literatury a matematiky.
 5. Aktivity uchazeče, které se vztahují k oboru vzdělávání a jeho profesnímu zaměření, např.  soutěže první pomoci, navštěvování zdravotnického kroužku, ev. další soutěže a olympiády.

 

Podrobné informace o škole

Vybavení školy je mírně nadstandardní, např. 4 trenažérové učebny ošetřovatelství; 2 učebny výpočetní techniky s kompletním moderním vybavením. Všechny učebny jsou vybaveny minimálně počítačem a dataprojektorem. Žáci mají k dispozici celkem 43 počítačů — přístup na INTERNET i pro žáky zdarma a bez omezení. 43 PC pro žáky je v datové síti, žáci mají možnost samostatně využívat počítače v době, kdy na nich neprobíhá výuka, na internátě nepřetržitě. Na domově mládeže i ve škole je pro žáky k dispozici Wi-Fi síť pro připojení jejich zařízení.

Odborná knihovna je akreditovaným poskytovatelem informací zařazeným do sítě knihoven Ministerstva kultury, má přímou návaznost (včetně meziknihovní výpůjční služby) na obě lékařské knihovny ve městě, a prostřednictvím INTERNETU přístup do bibliografických katalogů desítek jiných knihoven v republice i mimo ni. Knihovna má průměrně 2 510 návštěv ročně s výpůjčkami asi 972 knih za měsíc. K dispozici je barevná kopírka Minolta a nyní nově instalovaná barevná kopírka formátu A3 od téže firmy. Knihovna má 12 000 svazků — evidence a bibliografie na PC s programem LANIUS — výpůjční systém na karty s čárovým kódem, kopírovací stroje MINOLTA (jeden samoobslužný volně přístupný žákům). Škola má vlastní tělocvičnu a posilovnu, které jsou mimo vyučování žákům plně k dispozici. Řada žáků využívá také nadstandardní nabídku školy (např. masérské kurzy, výuku znakové řeči, sportovní hry).

Praxe probíhá v Nemocnici Havlíčkův Brod a ambulantních zařízeních v sídle školy (pro vyšší studium také mimo sídlo školy). Škola jako jedna z mála v republice poskytuje svým žákům také praktickou výuku HOME CARE (domácí péče) přímo v terénu. Škola je začleněna do Asociace ředitelů zdravotnických škol, odborné učitelky jsou zastoupeny v profesní organizaci Česká asociace sester.