Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

V současnosti je Gymnázium Chomutov školou, která poskytuje všeobecné vzdělání ve čtyřletém nebo šestiletém studiu a zaměřuje se především na přípravu ke studiu na vysoké škole, případně na vyšší odborné škole. Šestileté studium je podle intencí MŠMT ČR určeno jen těm nejtalentovanějším žákům základních škol. V posledních letech jsou ve škole otvírány pouze třídy se všeobecným zaměřením. Profilace studentů je umožněna  prostřednictvím bohaté nabídky volitelných předmětů v posledních dvou ročnících.

Škola nabízí anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Dále je možno ve vyšších ročnících prohlubovat jazykové znalosti v rámci volitelných předmětů, případně studovat základy dalšího cizího jazyku. Součástí učebních plánů je také estetická výchova – hudební a výtvarná. Žáci šestiletého studia se učí v prvním ročníku oběma, později si vybírají. Ve čtyřletém studiu se od prvního ročníku volí jeden z nich. Součástí výuky jsou také lyžařský, cykloturistický a vodácký kurz.

Poštovní adresa Mostecká 3000, PSČ: 430 01, Chomutov
Telefon +420 474 624 140
E-mail info@gymcv.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://www.gymcv.cz/

Podrobné informace o škole

Výchovně - vzdělávací oblast a mimoškolní činnost

Z hlediska výchovně-vzdělávacího je cílem Gymnázia Chomutov připravit studenty nejen po stránce odborné, ale především vychovat harmonické osobnosti se značnou dávkou adaptability a flexibility. Studenti jsou navíc vedeni k tomu, aby se nedílnou součástí jejich života stalo také kulturní povědomí. Do plánu školy jsou vedle odborných exkurzí zařazovány návštěvy divadel, koncertů, filmových představení, galerií apod. Navíc ve škole existují další aktivity, organizované učiteli školy, případně i samotnými studenty.

Z nich připomeňme alespoň pěvecký sbor COMODO, vydávání ročenky školy, studentský časopis, pořádání školních akademií, Klub mladého diváka, výstavy studentských výtvarných prací a řada dalších aktivit. Každý druhý rok je pořádána školní akademie.

Studenti také využívají možnost navštěvovat mimo výuku učebny výpočetní techniky a celá škola je pokryta signálem wifi. Škola umožňuje tento přístup i mimo výuku zdarma.

Studenti mají v Gymnáziu Chomutov možnost ve svém volném čase využívat sportovní zařízení (sportovní hala, malá tělocvična, posilovna i venkovní hřiště). Škola pořádá každoročně školní závod ve skoku vysokém (Gympllaťka), školní turnaje v odbíjené a v košíkové. Studenti sami pořádají turnaj v malé kopané (Gymplliga) a ve florbalu. Studenti maturitních ročníků mají možnost se pod odborným vedením učitelů TV připravovat na talentové zkoušky pro studium tělesné výchovy.

Studenti Gymnázia Chomutov se každoročně zúčastňují studentských soutěží a olympiád a dosahují v nich zpravidla velmi dobrých úspěchů na úrovni okresní, regionální, často i celostátní. V posledních čtyřech letech byli naši studenti úspěšní i v mezinárodních soutěžích.

Studenti mají možnost vyjíždět do zahraničí. Pořádají se zájezdy do Anglie, do Německa. Zájemci o historii byli v minulých letech v Itálii, v Řecku a ve Francii. O prázdninách se zúčastňují studenti letních táborů pořádaných učiteli školy.

Ve škole funguje program protidrogové prevence, jehož garantem se stala Mgr. Romana Sedlická. Uskutečnila se řada akcí, šlo zejména o přednášky a návštěvu filmových představení s touto problematikou. Celý tento program je však limitován finančními prostředky a také současnou legislativou.

Kontakt studentů s ředitelem školy je zajištěn prostřednictvím studentské rady. Chtějí-li rodiče ovlivňovat chod školy, mohou tak učinit prostřednictví rady rodičů, s níž se ředitel školy pravidelně schází.

Fotogalerie